FP7 下載

FP7
カスタマサポート

※下載數據時,必須先登入/註冊「制御機器網站會員」。

我們已致力為下載數據提供最新的正確資訊,萬一仍有錯誤之處,將盡快通知已下載的客戶。
因此,敬請登錄您的聯絡資訊,非常感謝您的理解。

※我們不再提供停止接單產品的CAD 數據。

關於產品的諮詢
技術諮詢窗口

(02)2757-1808

授理時間 9:00-17:30
(除午休時間11:50-12:50,敝司休假日)

  • CAD
  • 型錄
  • 手冊
  • 軟體等

請點擊左鍵以儲存檔案。

請勾選您要批次下載的檔案(最多10件)。要個別下載時請點擊左鍵。

標題 2D 2D 3D 3D
CAD AFP7CPS2R[CPU模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7CPS4R* AFP7CPS3R* [CPU模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


オプション
標題 2D 2D 3D 3D
CAD AFP7CCRET1 [Ethernet通信插件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7CCRS* AFP7CCRM* AFP7CCRS1M1 [通信插件]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7EXPM [擴展主站模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7EXPS [擴展從站模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7FCR***

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7MC**EC [運動控制模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7NSCR [串行通信模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7PHLSM [PHLS主站模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7PSA1 [電源模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7PSA2 [電源模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7X16DW AFP7Y16* AFP7**4H AFP7AD8 [輸入輸出/模擬量輸入輸出模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7X32D2 AFP7Y32* AFP7MXY32DWD AFP7PP02* AFP7HSC2T [輸入輸出/多功能輸入輸出模組/位置控制(2軸)/高速計數(2ch)模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP7X64D2 AFP7Y64* AFP7XY64D2* AFP7PP04* AFP7HSC4T [輸入輸出/位置控制(4軸)/高速計數(4ch)模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFPRP1X08D2 [PHLS從站模組]

2D-DXF

-
CAD AFPRP1X16D2 AFPRP1Y16T AFPRP1XY16D2T [PHLS從站模組]

2D-DXF

-
CAD AFPRP2X08D2E [PHLS從站模組]

2D-DXF

-
CAD AFPRP2X16D2 AFPRP2Y16T AFPRP2XY16D2T [PHLS從站模組]

2D-DXF

-

回到頁首

訂購/使用時的注意事項(FA感測器・系統〔馬達以外〕)
訂購/使用時的注意事項(產業馬達專用)